Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκστρατεία για τα μπάζα και τα απόβλητα – Πάνε σε εργοτάξια και μεταφορείς σκιπ

Published

on

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας το Τμήμα Περιβάλλοντος προχωρεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην έναρξη επιθεωρήσεων ελέγχου συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η εκστρατεία θα αρχίσει αμέσως μετά τη διακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία των παρόχων υγείας σε ιατρεία, ελέγχοντας ότι εξασφαλίζουν ότι τα μολυσματικά και τοξικά απόβλητα που παράγουν διατίθενται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, με τις οποίες να τηρούν γραπτή συμφωνία συνεργασίας για την ορθή διαχείρισή τους, είναι η ορθολογική διαχείριση των Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΚΚ).

Στόχος της εκστρατείας είναι η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τους τουλάχιστον κατά 70%. Οι νέοι κανονισμοί αφορούν όλη την αλυσίδα και ισχύουν για τον ιδιοκτήτη του έργου, τον παραγωγό ΑΚΚ και τους φορείς διαχείρισης και εφαρμόζονται σε σχέση με τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Σήμερα, τα εν λόγω απόβλητα απορρίπτονται παράνομα από μεταφορείς σκιπ σε ρυάκια, χωράφια, οικόπεδα και χωματερές, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται τα κενά όχι της νομοθεσίας που είναι αυστηρή πλέον, αλλά της απουσίας ελέγχων. Με βάση τη νομοθεσία πρέπει να καταλήγουν μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς.

Σε ότι αφορά τους ιδιοκτήτες των εργοταξίων και τους εργολάβους, αυτοί έχουν την ευθύνη ορθής διαχείρισης των ΑΚΚ αφού εκτιμηθούν οι ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων, επομένως και το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. Σημειώνεται πως στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης ενσωματώνονται δελτίο ποσοτήτων για την κοστολόγηση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΚΚ και δήλωση ότι δεν καταβάλλεται το σχετικό ποσό χωρίς την πιστοποίηση από τον επιβλέποντα μηχανικό για την ορθή διαχείριση των ΑΚΚ, ο οποίος επιβεβαιώνει τα στοιχεία που παρέχονται από το Συλλογικό Σύστημα ή το Ατομικό Σύστημα.

Η ευθύνη βαραίνει τον επιβλέπων μηχανικό ο οποίος παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των ΑΚΚ κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη γραπτώς. Τονίζεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου ο επιβλέπων μηχανικός πιστοποιεί την ορθή διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και το ανάλογο Σύστημα. Επομένως, ο ιδιοκτήτης που εκτελεί το έργο αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του παραγωγού ΑΚΚ.

Με βάση τους σχετικούς κανονισμούς, οι παραγωγοί ΑΚΚ έχουν υποχρέωση να διατηρούν δικό τους σύστημα διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την τήρηση του σχεδίου διαχείρισης ΑΚΚ, όπως και να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα ανακυκλώσιμα υλικά σε οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό στο οποίο έχει δραστηριοποιηθεί και από το οποίο παρήχθησαν ΑΚΚ.

Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες τεχνικές για την επιλεκτική κατεδάφιση και χωριστή συλλογή των επικίνδυνων ουσιών όπως αμιαντούχα απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λαμπτήρες, καθώς και την επιλεκτική αφαίρεση υλικών τουλάχιστον για ξύλο, ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα) μέταλλα, γυαλί, πλαστικά και γύψο.

Ο εργολήπτης κοστολογεί τη διαχείριση ΑΚΚ κατά την υποβολή της προσφοράς, γνωστοποιεί την έναρξη των εργασιών στο Σύστημα κοινοποίηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος και προβαίνει σε συμφωνία με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΚΚ. Ακολούθως, ετοιμάζει σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ, το υποβάλει στο Σύστημα και το σχέδιο ελέγχεται και σφραγίζεται από αυτό. Αντίγραφο διατηρείται στο εργοτάξιο. 

Στο εν λόγω σχέδιο διαχείρισης περιγράφεται το έργο, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΚΚ, κατ’ όγκο ή κατά βάρος που εκτιμάται ότι θα παραχθεί με την υλοποίηση του οικοδομικού ή τεχνικού έργου, καθώς και την ποσότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτησης των ΑΚΚ, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση του μελετητή. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η συμφωνία με την αδειδοτοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΚΚ για παραλαβή και επεξεργασία των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2023 (ΚΔΠ.112/2023) οι παραγωγοί Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) /εργολήπτες που δεν διατηρούν Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ είναι υπόχρεοι να συμμορφώνονται με μια σειρά υποχρεώσεων όπως το να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ και να εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγουν διατίθενται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΚΚ, με τις οποίες τηρούν γραπτή συμφωνία συνεργασίας για την ορθή διαχείρισή τους. Θα πρέπει, επίσης, πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών να ενημερώνουν το συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ και τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για την έναρξη εργασιών και να ετοιμάζουν και να διατηρούν στο εργοτάξιο επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΚΚ το οποίο να έχει ελεγχθεί και να φέρει σφραγίδα του συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχουν.

Σημειώνεται ότι έχει δοθεί μεγάλο χρονικό περιθώριο για συμμόρφωση με τη νομοθεσία και επομένως το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε να προβεί σε επιθεωρήσεις και ελέγχους σε εργοτάξια σε παγκύπρια βάση για διακρίβωση των πιο πάνω.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι επιθεωρητές του Τμήματος θα λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τα οποία περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση μέχρι €4.000 ή/και ποινική δίωξη.

Έλεγχος με συνοδεία της Αστυνομία σε δρόμους

Σε πρώτο στάδιο η εκστρατεία θα περιλάβει τους παραγωγούς, δηλαδή τα μεγάλα εργοτάξια και μεγάλους εργολάβους, οι οποίοι με βάση τους κανονισμούς έχουν υποχρέωση να έχουν σχέδιο διαχείρισης για να καταλήγουν στη μονάδα διαχείρισης τα απόβλητα εκσκαφών. Οι εν λόγω ποσότητες πρέπει να είναι πιστοποιημένες από επιμετρητή. Επομένως, οι επιθεωρητές αφού ζητήσουν το σχέδιο από τους εργολάβους γνωρίζουν από πριν με μια μονάδα έχουν συμβληθεί για διαχείριση των αποβλήτων.

Με τον διοικητικό έλεγχο θα διαπιστωθεί κατά πόσο τα απόβλητα μεταφέρθηκαν σε αδειοδοτημένη μονάδα ή κατέληξαν σε ανεξέλεγκτους χώρους σε άδεια χωράφια και ποταμούς. Ουσιαστικά, οι επιθεωρητές ακολουθούν τα απόβλητα για να διαφανεί αν καταλήγουν στον τόπο διαχείρισης. Έτσι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του έργου δεν έχει σχέδιο διαχείρισης του επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο, αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά ότι μεταφέρθηκαν στο χώρο διαχείρισης τότε το εξώδικο θα επιβάλλεται στον μεταφορέα.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Αστυνομία, οι επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εκστρατείας θα σταματούν τους μεταφορείς σε αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το πού θα καταλήξουν τα απόβλητα, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο για παράνομη απόρριψη.

Η εκστρατεία θα σχεδιαστεί τις προσεχείς ημέρες από τη διεύθυνση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους επαρχιακούς. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι αυτοί θα είναι στοχευμένοι.

Πηγή: Philenews

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Politico: Πώς η Κύπρος από πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε λύση για τις ΗΠΑ

Published

on

Σε άρθρο του στο Politico, o  Ιβο Ντάαλντερ πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ  και Διευθύνων Σύμβουλος του Chicago Council on Global Affairs υποστηρίζει ότι η Κύπρος πρέπει να θεωρείται ως λύση και όχι ως πρόβλημα από τις ΗΠΑ.  Σε γενικό πλαίσιο σημειώνει πως παρά την  διαίρεση και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η Κύπρος είναι ένα σταθερό νησί σε μια ταραγμένη περιοχή, προσφέροντας πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική αξία. Ως πρόσφατο παράδειγμα αναφέρει τον ανθρωπιστικό ρόλο της Κύπρου  για μεταφορά βοήθειας προς τη Γάζα. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως μια ισχυρή εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου μπορεί να είναι το κλειδί για τη μετατροπή του Κυπριακού σε Κυπριακή λύση.

Ακολουθεί μετάφραση του άρθρου (17/06/24)

«Βλέπετε την Κύπρο ως πρόβλημα,» είπε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια ομάδα Αμερικανών επισκεπτών κατά τη διάρκεια γεύματος την περασμένη εβδομάδα. «Αλλά αυτό είναι λάθος. Πρέπει να δείτε την Κύπρο ως τη λύση.»

Ο Κύπριος πρόεδρος έχει δίκιο. Οι Αμερικανοί εδώ και πολύ καιρό βλέπουν την Κύπρο ως πρόβλημα — κυρίως επειδή είναι πηγή σύγκρουσης μεταξύ δύο βασικών συμμάχων των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Τουρκίας, ένα νησί διαιρεμένο για 50 χρόνια. Μια γρήγορη ματιά στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις «Σχέσεις ΗΠΑ με την Κύπρο» επιβεβαιώνει αυτό το σημείο, εστιάζοντας στη σύγκρουση της Κύπρου αμέσως μετά την πρώτη πρόταση.

Αλλά η χώρα — μέλος της ΕΕ από το 2004 — έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει πέρα από το να είναι ο άτυχος τόπος των τουρκικών περιφερειακών φιλοδοξιών.

Παρά τη διαίρεσή της και την συνεχιζόμενη σύγκρουση, η Κύπρος είναι ένα νησί σταθερότητας σε μια ολοένα και πιο ταραγμένη περιοχή του κόσμου, παρέχοντας μια πλατφόρμα για πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική επιρροή στη διασταύρωση της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή.

Η αξία του νησιού επιβεβαιώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι βίαιες επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ έφεραν την περιοχή στο σημείο βρασμού. Η Κύπρος ήταν η πλησιέστερη δυνατή τοποθεσία για να σχεδιαστεί η πιθανή εκκένωση Αμερικανών και άλλων δυτικών πολιτών από το Ισραήλ, τον Λίβανο και άλλες περιοχές της περιοχής σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου — όπως πολλοί φοβόντουσαν ότι θα συνέβαινε. Η νησιωτική χώρα επίσης προσέφερε την επικράτειά της και τα ύδατά της στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις για να προετοιμαστούν για αυτό το ενδεχόμενο. (Η Βρετανία επίσης διατηρεί κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πρώην αποικία της.)

Έπειτα, μέσα σε λίγες μέρες από την απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφέρθηκε να ανοίξει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο προς την πολιορκημένη λωρίδα. Το Ισραήλ προσεκτικά καλωσόρισε την προσφορά και βοήθησε να στηθούν εγκαταστάσεις επιθεώρησης για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε βοήθεια αποστέλλεται από το νησί δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς από τη Χαμάς ή άλλες δυνάμεις.

Αρχικά, όμως, η διεθνής κοινότητα — συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ευρώπης και των αραβικών εθνών — προτιμούσε να χρησιμοποιεί καθιερωμένες διαδρομές από την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ώστε η βοήθεια να μπορεί να παραδίδεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Αλλά αυτό άλλαξε νωρίτερα φέτος, όταν η απελπισία μέσα στη Γάζα αύξησε την αναζήτηση εναλλακτικών μέσων για να φτάσει τρόφιμα και φάρμακα στους 2 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτόν τον βίαιο πόλεμο.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ανθρωπιστικός διάδρομος όπου αγαθά επιθεωρούμενα στην Κύπρο τώρα αποστέλλονται σε μια πρόχειρη αποβάθρα στη Γάζα που κατασκευάστηκε από τον αμερικανικό στρατό και στο ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ. Τα αγαθά στη συνέχεια μεταφέρονται στη Γάζα χωρίς περαιτέρω επιθεωρήσεις, με τον αμερικανικό και τον γαλλικό στρατό να συντονίζουν τις αποστολές από το νησί. Το κλειδί τώρα — όπως ήταν πάντα — είναι να διασφαλιστεί η διανομή σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μέσα στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η αξία της Κύπρου στη Γάζα είναι μόνο μία ένδειξη ενός ευρύτερου σημείου. Από την οικονομική κρίση του 2012-2013, η χώρα έχει γίνει πηγή απαραίτητης οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Έχει εργαστεί για να καθαρίσει ένα διαβόητα διεφθαρμένο τραπεζικό σύστημα και δεν είναι πλέον ο κορυφαίος προορισμός για εύκολο ρωσικό χρήμα. Η κυβέρνηση στη Λευκωσία έχει καλέσει το FBI και αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ανοίγοντας τα βιβλία της, μεταρρυθμίζοντας τους θεσμούς της και συνεργαζόμενη σε έρευνες του FBI — ακόμα και για τους δικούς της πολίτες.

Η Λευκωσία έχει επίσης τερματίσει τη μακρόχρονη και άνετη σχέση της με τη Μόσχα, παίρνοντας μια αποφασιστική στροφή προς τη Δύση — τις ΗΠΑ συγκεκριμένα.

Αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ — και δεδομένου του σχεδόν βέβαιου τουρκικού βέτο, η προοπτική ένταξης είναι ζοφερή — η Κύπρος θέλει ισχυρότερες σχέσεις ασφαλείας και στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Και τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται. Υπέγραψαν διμερή δήλωση συνεργασίας ασφαλείας το 2018, άνοιξαν την πρεσβεία της Κύπρου σε στρατιωτικούς ακόλουθους και ήραν ένα μακροχρόνιο εμπάργκο όπλων.

Αλλά αυτά είναι μόνο μικρά βήματα — η δυνατότητα για πραγματική συνεργασία ασφαλείας είναι πολύ μεγαλύτερη.

Τους τελευταίους οκτώ μήνες, οι ΗΠΑ έχουν μάθει την στρατηγική αξία του νησιού για στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, και τώρα υπάρχει ένα άνοιγμα για να εξεταστεί μια βαθύτερη στρατιωτική και ασφαλιστική συνεργασία. Επιπλέον, η Κύπρος είναι πρόθυμη να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της — κάτι που θα διευκόλυνε την αποδοχή των επανειλημμένων αιτημάτων για τη μεταφορά του μεγάλου αποθέματος ρωσικών πυροβόλων, ρουκετών και αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία. Ωστόσο, η πρόσβαση στην αγορά αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ είναι προς το παρόν μπλοκαρισμένη, καθώς το αναιρεμένο εμπάργκο όπλων είναι μόνο για ένα έτος και υπόκειται σε ανανέωση.

Σε γενικό πλαίσιο, μια γεωστρατηγική συνεργασία με τη Λευκωσία θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουάσιγκτον πολλά πλεονεκτήματα. Θα βασιστεί στις ισχυρές σχέσεις του νησιού με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τους Παλαιστίνιους, βοηθώντας τις εργασίες για μια πιο μακροπρόθεσμη επίλυση του πολέμου στη Γάζα. Θα πρόσφερε μια ισχυρή αντίσταση στις προσπάθειες της Ρωσίας και της Κίνας να επεκτείνουν τη στρατηγική τους επιρροή στην ανατολική Μεσόγειο. Θα ενίσχυε τους ενεργειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και θα μπορούσε να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ακόμη και ενδεχομένως να πείσει την Άγκυρα ότι μετά από 50 χρόνια, ήρθε η ώρα να βρεθεί ένα δίκαιο διπλωματικό τέλος στη σύγκρουση.

Μια ισχυρή εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κύπρου μπορεί κάλλιστα να είναι το κλειδί για τη μετατροπή του Κυπριακού σε Κυπριακή λύση.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπουδαίας σημασίας η σημερινή συνάντηση του ΥΠΕΞ με τον Αμερικανό ομόλογό του

Published

on

Σπουδαίας σημασίας, χαρακτηρίζεται η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσινγκτον.

Η “άνοιξη” στις σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια και τα κοινά συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο κύριος Κόμπος χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τον καθορισμό συνάντησης με τον Άντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως απ’ αυτήν θα προκύψουν απτά αποτελέσματα. Υπογράμμισε ότι στο καλό κλίμα μεταξύ Λευκωσίας και Ουάσινγκτον, συνέβαλε η όλη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα, επί θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Κατά τη σημερινή συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με επίκεντρο την εν εξελίξει προσπάθεια της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η πρωτοβουλία “Αμάλθεια”, με τις δύο πλευρές να συντονίζουν περαιτέρω τις ενέργειες τους.

Επί τάπητος ενδέχεται να τεθούν ενεργειακά θέματα, καθώς και το ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για Κύπριους υπηκόους.

Κατά την παρουσία του στην Ουάσινγκτον, ο Κωνσταντίνος Κόμπος θα έχει, επίσης, συνάντηση, με τον αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Φίνερ.

Πηγή: ΡΙΚ

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύγκρουση πλοίων της Κίνας και των Φιλιππίνων στη Νότια Σινική Θάλασσα

Published

on

Πλοίο των Φιλιππίνων συγκρούστηκε με κινεζικό σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα, κοντά στα νησιά Σπράτλι, που διεκδικούν οι δυο χώρες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Κίνας.

«Το φιλιππινέζικο πλοίο ανεφοδιασμού αγνόησε τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς» και «πλησίασε το κινεζικό σκάφος (…) με αντιεπαγγελματικό τρόπο, προκαλώντας σύγκρουση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό λιμενικό.

Το Πεκίνο κατήγγειλε πως το σκάφος των Φιλιππίνων «παρεισέφρησε παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Ρεν’άι», χρησιμοποιώντας την κινεζική ονομασία της ατόλης Σέκοντ Τόμας, στα νησιά Σπράτλι (Νανσά, κατά το Πεκίνο).

«Το κινεζικό λιμενικό σώμα έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον του φιλιππινέζικου πλοίου όπως προβλέπει ο νόμος», κατά την ανακοίνωση, που δεν δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

Το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων υδάτων, νήσων και νησίδων κοντά στα παράλια γειτόνων του, κι αψηφά απόφαση διεθνούς δικαστηρίου (2016) που αποφάνθηκε πως οι διεκδικήσεις του δεν έχουν νομικό έρεισμα.

Οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν διεκδικούν επίσης υφάλους και νησίδες στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Ορισμένες περιοχές της ενδέχεται να έχουν στον βυθό τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου.

Η Κίνα πολλαπλασίασε τις περιπολίες του λιμενικού σώματός της στα διεκδικούμενα ύδατα και στους υφάλους της Νότιας Σινικής Θάλασσας την τελευταία δεκαετία και κατασκεύασε τεχνητά νησιά τα οποία στρατιωτικοποίησε για να ενισχύσει τη θέση της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

Trending