Connect with us

Δήμος Λακατάμειας

Πανηγυρική Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Published

on

Δήμος Λακατάμειας

Κινητή μονάδα Διαχείρισης Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στον Δήμο Λακατάμιας

Published

on

Στοχεύοντας στην ορθή ενημέρωση του κοινού για την διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, ο Δήμος Λακαταμίας θα φιλοξενήσει από τη Δευτέρα 22 μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, την κινητή μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά. H κινητή μονάδα θα βρίσκεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης του Αμφιθεάτρου Λακατάμιας (δίπλα από το Σταθμό Ανακύκλωσης) και η ενημέρωση του κοινού θα γίνεται από υπεύθυνο λειτουργό του έργου με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 22, Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 Ιανουαρίου: 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.

Τρίτη 23 και Πέμπτη 25 Ιανουαρίου: 12:00 μ. – 3:00 μ.μ.

Στην κινητή μονάδα θα γίνεται ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, την κατηγοριοποίηση τους και τον τρόπο διαχείρισης τους από τα νοικοκυριά μέσω των μονάδων αυτών. Περαιτέρω, θα συλλέγονται επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά όπως μικρές ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, μπογιές, διαλύτες, δοχεία μελανιού, χρώματα, διαλύτες, λαμπτήρες, φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ.

Οι κινητές μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, επισκέπτονται τις Τοπικές Αρχές Παγκύπρια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ‘Διαχείριση επικινδύνων οικιακών αποβλήτων’, το οποίο στοχεύει στη χωριστή συλλογή και εκτροπή επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για κατάλληλη επεξεργασία.. Όραμα του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την “ιεραρχία των αποβλήτων”, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Continue Reading

Δήμος Λακατάμειας

Εκστρατεία Αστυνομίας για την αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης σε χώρους που προορίζονται για στάθμευση ατόμων με αναπηρίες

Published

on

Η Αστυνομία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες προς την κατεύθυνση επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, σε μια προσπάθεια να συντελέσει με αποτελεσματικό τρόπο στην αποφυγή των εμποδίων που φράσσουν την ασφαλή πορεία και ελεύθερη διακίνηση των ατόμων με αναπηρίες.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας της Αστυνομίας και επίλυσης του σοβαρού αυτού θέματος, τροχονόμος του Δήμου θα εποπτεύει τα σημεία στάθμευσης για ΑμεΑ στο Δήμο μας, για τυχόν παραβάσεις.  Όλοι οι παρανομούντες θα καταγγέλλονται και θα εκδίδονται εναντίων τους εξώδικα πρόστιμα.

Ουσιώδεις πρόνοιες της Νομοθεσίας που πραγματεύεται ζητήματα σε σχέση με τη διακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες.

 • Το Δελτίο Στάθμευσης παρέχει το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) για προνομιακή στάθμευση των οχημάτων που οδηγούνται από ΑμεΑ ή μεταφέρουν ΑμεΑ. Στο Δελτίο Στάθμευσης αναγράφεται ευδιάκριτα το όνομα του δικαιούχου.
 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 4 (α) του Παραρτήματος του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου (Ν. 127(Ι)/ 2000, όπως τροποποιήθηκε), το Δελτίο Στάθμευσης τοποθετείται στο πάνω μέρος του ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο επιβαίνει το άτομο με αναπηρία και το μπροστινό μέρος του δελτίου, που φέρει αναπηρικό σήμα πρέπει να είναι ορατό.
 • Η χρήση του δελτίου στάθμευσης επιτρέπεται μόνο από και για τον δικαιούχο του δελτίου σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο τον μεταφέρει.
 • Νοείται ότι επιτρέπεται η χρήση του δελτίου στάθμευσης από το συνοδό του δικαιούχου αν ο δικαιούχος κατεβαίνει προσωρινά από το αυτοκίνητο και ο συνοδός του παραμένει στο αυτοκίνητο περιμένοντας τον δικαιούχο να επιστρέψει. Επομένως, το Δελτίο Στάθμευσης, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο επιβαίνει το άτομο με αναπηρία, ακόμα και εάν δεν οδηγεί το ίδιο ή αν το αυτοκίνητο δεν είναι δικό του.
 • Όποιος χρησιμοποιεί Δελτίο Στάθμευσης χωρίς να είναι δικαιούχος ή σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που προορίζεται για άτομα με αναπηρίες χωρίς να είναι κάτοχος Δελτίου Στάθμευσης διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.285 ή και με τις δύο αυτές ποινές. Το αδίκημα ρυθμίζεται και με εξώδικο πρόστιμο.
 • Το Δελτίο Στάθμευσης είναι χρώματος γαλάζιου και έχει σχήμα, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το Δελτίο έχει είτε μόνιμη διάρκεια είτε διάρκεια ισχύος τριών ετών με δυνατότητα να επανεκδοθεί ένα μήνα πριν από την λήξη της ημερομηνίας που αναγράφεται σε αυτό. Από τον χρονικό περιορισμό εξαιρούνται τα δελτία στάθμευση ατόμων με μόνιμες αναπηρίες.
 • Οι χώροι στάθμευση στους οποίους επιτρέπεται η προνομιακή στάθμευση των οχημάτων στα οποί επιβαίνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του Παραρτήματος του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου (Ν. 127 (Ι) / 2000) είναι οι ακόλουθοι: (α) Χώροι στάθμευσης ειδικά σηματοδοτημένους για στάθμευση ατόμων με αναπηρίες (δημόσιους και ιδιωτικούς),  (β)   Δρόμοι με παρκόμετρα όπου η στάθμευση για τους δικαιούχους του Δελτίου είναι δωρεάν και χωρίς χρονικό όριο, (γ)  Δρόμοι με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή για τρεις ώρες, νοουμένου ότι οι δρόμοι αυτοί έχουν προηγουμένως καθοριστεί ως επιτρεπόμενοι χώροι προνομιακής στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων (σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει ειδική πινακίδα).
 • Τα αδικήματα της παράνομης στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και της στάθμευσης στην αντίθετη πορεία του οχήματος, καθίστανται εντονότερα στα κέντρα των πόλεων και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ιδίως γι’ αυτή την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, ως χρήστες του οδικού δικτύου.
 • Τα υπό αναφορά αδικήματα εντοπίζονται στον Πίνακα ΙΙ, του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου (Ν. 47 (Ι) / 1997, όπως τροποποιήθηκε) και έχουν αύξοντες αριθμούς 45 (υ) (ι) (στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και 45 (ε) (στάθμευση στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος). Ρυθμίζονται εξωδίκως με το ποσό των €300 και €100, αντίστοιχα.
 • Τα αδικήματα αυτά μπορούν να τυγχάνουν αστυνόμευσης σε οποιαδήποτε δημόσια οδό ή χώρο (έστω και εάν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο), όπου το κοινό έχει ελεύθερη ή απρόσκοπτη πρόσβαση.
Continue Reading

ΔΗΜΟΙ

Δημιουργία καινούργιων τμημάτων διδασκαλίας παραδοσιακών χορών από τον Λαογραφικό Όμιλο Λακατάμιας

Published

on

Ο Λαογραφικός Όμιλος, ανακοινώνει την δημιουργία καινούργιων τμημάτων διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.

Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν 2 νέα τμήματα:

 • Νέων και Ενηλίκων – Έναρξη μαθήματών την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, 8:00 – 9:00 μ.μ.
 • Παιδιών (9-13 χρονών) – Έναρξη μαθημάτων το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, 10:00 – 11:00 π.μ.

Παράλληλα συνεχίζονται και τα υπόλοιπα τμήματα ως εξής:

Δευτέρα:

9:00 μ.μ. – 10.30 μ.μ. Χορευτικό Συγκρότημα Νέων

Τετάρτη:

8:00 μ.μ. – 9.15 μ.μ. Εφηβικό Χορευτικό συγκρότημα

Πέμπτη:

8.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. Νέοι και ενήλικες (αρχάριοι)

9.00 μ.μ. – 10.30 μ.μ. Χορευτικό Συγκρότημα (Ενήλικες)

Σάββατο:

10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Παιδική Χορευτική Ομάδα (αρχάριοι)

11:00 π.μ. – 12:15 μ.μ. Παιδική Χορευτική Ομάδα

 

Οι πρόβες γίνονται στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο. Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ο Λαογραφικός Όμιλος λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτήρη Οδυσσέως και της κ. Χαρίκλειας Οδυσσέως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πολιτιστική Λειτουργό, κ. Κασσάνδρα Χαραλάμπους, στο 22364033 και τον χοροδιδάσκαλο κ. Σωτήρη Οδυσσέως στο 99699605.

Continue Reading

Trending