Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άναψε το πράσινο φως η Βουλή για την τηλεργασία-Δεν καλύπτει τον δημόσιο τομέα το Νομοσχέδιο

Published

on

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το απόγευμα το νομοσχέδιο για την τηλεργασία με σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που την διέπουν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε λέχθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα ότι επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο και ότι αν εφαρμοστεί ορθά, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή τον δημόσιο τομέα και η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε το 2024 να ρυθμίσει την τηλεργασία και στο δημόσιο, ενδεχόμενα με νέο νομοσχέδιο.

Η τηλεργασία δεν είναι υποχρεωτική.

javascript:”;

Τι προνοεί η νομοθεσία

Με βάση το ν/σ ως τηλεργασία ορίζεται η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας από τον εργοδοτούμενο με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από εγκαταστάσεις του εργοδότη ή και χώρο εργασίας εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.

Οι ρυθμίσεις, με βάση αναθεωρημένο κείμενο, περιλαμβάνουν και τους εργοδοτουμένους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ν/σ επίσης αναφέρεται σε εφαρμογή της τηλεργασίας σε προαιρετική βάση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου.

Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της τηλεργασίας γίνεται με απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αφού προηγηθεί η έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκαθάρσεων Νόμου και μετά από αίτηση του εργοδοτουμένου, σε περίπτωση κατά την οποία τεκμηριώνεται κίνδυνος της υγείας του, εάν εργάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο οποίος θα αποφευχθεί αν ο εν λόγω εργοδοτούμενος εργάζεται με τηλεργασία, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός.

Το ν/σ περιλαμβάνει επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους που προκύπτει για τον εργοδοτούμενο από την παρεχόμενη τηλεργασία, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στον εργοδοτούμενο για την παροχή της τηλεργασίας και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτούμενούς του για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της τηλεργασίας.

Επίσης στο ν/σ περιλαμβάνεται παροχή προστασίας και κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία, καθώς και απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης εις βάρος εργοδοτουμένου ο οποίος δεν συναινεί σε εργασία με τη μορφή της τηλεργασίας καθώς και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αξιολογεί την απόδοση του εργοδοτουμένου που εργάζεται με τηλεργασία κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργοδοτουμένου.

Άλλες πρόνοιες περιλαμβάνουν την επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να μεριμνά για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνων από την τηλεργασία, ώστε να διασφαλίζονται επαρκώς οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία και παροχή δικαιώματος στους εργοδοτουμένους που εργάζονται με τηλεργασία για αποσύνδεση από τα ηλεκτρονικά μέσα παροχής της τηλεργασίας, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα του εργοδοτουμένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του εκτός του συμφωνηθέντος ωραρίου εργασίας.

Περιλαμβάνει εξάλλου πρόβλεψη για τον διορισμό και τις εξουσίες επιθεωρητών οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, θέσπιση του αδικήματος της παρεμπόδισης του έργου του επιθεωρητή, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και θέσπιση του αδικήματος της παράβασης από εργοδότη οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες διατάξεις, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Επίσης το ν/σ περιλαμβάνει την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν τον καθορισμό των ειδικότερων κανόνων ασφάλειας και υγείας κατά την τηλεργασία, καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης και τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου εκ μέρους των επιθεωρητών, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής φύσεως λεπτομέρεια σχετικής με τους ελέγχους που θα διεξάγονται για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως λέχθηκε και στην επιτροπή εργασίας κατά τη συζήτηση του ν/σ, η ρύθμιση της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους 2024, περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.  

Στο ν/σ εισήχθησαν πρόνοιες για να διασκεδαστούν οι διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν, μεταξύ άλλων πρόνοια με την οποία εισάγεται ρητή απαγόρευση στον εργοδότη, ώστε να μην προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση μέσω της χρήσης κάμερας ή άλλης ανάλογης εφαρμογής παρεμβατικού χαρακτήρα για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εργοδοτούμενος αιτηθεί να εργάζεται με τηλεργασία για λόγους τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του και ο εργοδότης αμφισβητεί τον εν λόγω κίνδυνο, τη σχετική εξέταση αναλαμβάνουν να διενεργούν ιατροσυμβούλια όπως αυτά ορίζονται δυνάμει των προνοιών των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών, αντί να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς  τόνισε στην τοποθέτησή του ότι σήμερα δεν νομοθετούμε για να καθιερώσουμε την τηλεργασία ως νέα μορφή απασχόλησης, καθώς υπάρχει και ήδη εφαρμόζεται στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ψηφίζεται το πλαίσιο που θα ρυθμίζει τους εργασιακούς όρους της τηλεργασίας.

Είπε ότι το πλαίσιο είναι ικανοποιητικό, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις όλων και ότι μέσα από εξέταση του ν/σ επήλθαν βελτιώσεις και ενίσχυση της θέσης και δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ αυτών η συμπερίληψη προνοιών για ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα, η πρόνοια ότι τίθεται σε προαιρετική βάση κατόπιν γραπτής συμφωνίας, η πρόνοια για παροχή δικαιώματος για αποσύνδεση από ηλεκτρονικά μέσα εκτός ωραρίου και άλλα.

Ο κ. Καυκαλίας τόνισε ότι η ψήφιση του ν/σ είναι μια σημαντική πράξη αλλά είναι η μισή δουλειά, και ότι η σωστή δουλειά θα επέλθει με τους ελέγχους που θα καταδείξουν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται.

Από τον ΔΗΣΥ η Φωτεινή Τσιρίδου είπε το ν/σ πετυχαίνει την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και βοηθά και καλύπτει εργοδότες και εργοδοτούμενους.

Ο Μάριος Μαυρίδης του ΔΗΣΥ μίλησε για τεράστια οφέλη αλλά προειδοποίησε ότι ίσως με την τηλεργασία παρατηρηθεί πίεση στους μισθούς προς τα κάτω γιατί θα έχουν κάποιοι διαφορετικούς όρους εργασίας.

Ο Χρίστος Σενέκης του ΔΗΚΟ είπε ότι η τηλεργασία είναι μια πραγματικότητα και κατοχυρώνεται ως επιλογή και εφαρμόζεται μετά από συμφωνία, χωρίς διακρίσεις. Είπε ότι για το κόμμα του είναι θεμελιώδης η κατοχύρωση για αποσύνδεση από ηλεκτρονικά μέσα, και απόλυτα σεβαστό το καθορισμένο ωράριο εργασίας που ισχύει κατά τη φυσική παρουσία.

Ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε ειδικότερα στο δικαίωμα για αποσύνδεση και είπε ότι ορθώς προστατεύεται από το νόμο αλλά, τόνισε, καταπατείται ευρέως ήδη. Είπε ότι ως Βουλή και βουλευτές πρέπει να κάνουν την αρχή για να εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων και έφερε ως παράδειγμα τον εαυτό του και άλλους που μπορεί να στέλνουν μηνύματα στους συνεργάτες τους σε ώρες εκτός εργασίας.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ είπε ότι η τηλεργασία είναι ωφέλιμη για τον τόπο και σημείωσε και αυτός ότι πρέπει να προσέξουμε στη διαδικασία εφαρμογής με εχέγγυα για ασφαλή έλεγχο.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι η πανδημία βοήθησε στον εργασιακό μετασχηματισμό και η τηλεργασία παρέχει εύρος επιλογών για εργοδότηση.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ έθεσε ερωτήματα ως προς τα πρόστιμα και το ύψος τους, λέγοντας ότι με μεγάλη ευκολία καθορίζονται και ενδεχομένως όταν επιβληθούν μια μικρή επιχείρηση να μην μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ κάλεσε όλους να πάρουν παραδείγματα από την ΑΤΗΚ που εφαρμόζει την τηλεργασία εδώ και χρόνια και πρόσθεσε ότι τα όποια πρακτικά προβλήματα αναφύονται, θα πρέπει να ρυθμιστούν.

Από την ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου είπε ότι το ν/σ κατοχυρώνει και τα δικαιώματα των χρόνιων ασθενών και αυτών που έχουν προβλήματα υγείας για κάποιο διάστημα και ότι  ανεξάρτητο ιατροσυμβούλιο θα εξετάζει την αίτησή τους.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων μίλησε για φοβερά πλεονεκτήματα όταν γίνει σωστή χρήση, μεταξύ αυτών και την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τόνισε όμως ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο τι είδους λογισμικά θα εγκαθίστανται στον Η/Υ των υπαλλήλων για έλεγχο και παρακολούθησή τους.

Η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι είναι καιρός να αναβαθμιστούν και τα συστήματα της Βουλής ώστε οι βουλευτές όταν ταξιδεύουν ή όταν τηλεργάζονται να έχουν πρόσβαση σε δικά τους έγγραφα, ώστε να βοηθούνται και οι ίδιοι και οι συνεργάτες τους.

Ικανοποίηση Υπουργού Εργασίας για ψήφιση νόμου

Την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του νόμου για την τηλεργασία χαιρετίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο νόμος επιβεβαιώνει πως μέσα από την ενότητα, τον διάλογο και την συναίνεση μπορούν να λαμβάνονται αμοιβαία επωφελείς αποφάσεις για την πρόοδο και την ευημερία.

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για υπερψήφιση του Νομοσχεδίου για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εργασία υπό την μορφή της τελεργασίας, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αγορά εργασίας της χώρας μας», αναφέρει ο Υπουργός στην δήλωσή του.

Προσθέτει ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για το μέλλον της εργασίας που μέσα από τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ενισχύουν την ευελιξία της αποσχόλησης και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Ο κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι «ο νόμος για την τηλεργασία είναι μια σημαντική επιτυχία των προσπαθειών της σημερινής και της προηγούμενης Κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που επιβεβαιώνει ότι μέσα από την ενότητα, τον διάλογο και την συναίνεση μπορούν να λαμβάνονται αμοιβαία επωφελείς αποφάσεις για την πρόοδο και την ευημερία».

Διαβεβαιώνει ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διαχειρίζεται μεθοδικά και αποτελεσματικά όλα τα σημαντικά θέματα που είναι ανοικτά, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας».

Πηγή: Reporter

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτώση θερμοκρασίας στην Κύπρο- Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο Κατακλυσμού

Published

on

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος παρόλο που τις πρωινές ώρες τοπικά στα παράλια, ενδέχεται να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και στα νότια παράλια τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια τοπικά αναμένεται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η λεκτική επίθεση της Χεζμπολάχ στην Κύπρο με ξεπερνάει

Published

on

Στις απειλές της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο, αλλά και στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν τη περασμένη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι «η λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει».

Ο κ. Μίλερ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου.

«Το γιατί η Χεζμπολάχ θα επιτεθεί σε μια χώρα στη μέση αυτού του σημαντικού ανθρωπιστικού ρόλου που παίζει, το γιατί εξαπολύουν αυτού του είδους τη λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει», υπογράμμισε.

Ο Μάθιου Μίλερ αναφέρθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου τονίζοντας ότι «ήταν απίστευτα παραγωγική».

«Ήταν μια απίστευτα παραγωγική συνάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Κύπρου για όλο το έργο που έχει κάνει για να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας. Και θέλω απλώς να το επισημάνω ξανά, ότι η Κύπρος έχει πραγματικά διαδραματίσει βασικό ρόλο ως χώρος οργάνωσης για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα, που βοηθά αθώους Παλαιστίνιους, που βοηθάει να έχουν φαγητό αθώοι Παλαιστίνιοι», σημείωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου: Εντείνεται η ανησυχία για ευρύτερο πόλεμο

Published

on

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η λιβανική Χεζμπολά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση των δυο πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος μεγάλης κλίμακας.

Ενώ στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, συνεχιζόταν τις πρώτες πρωινές ώρες με ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορα σημεία του πολιορκημένου κι ερειπωμένου θυλάκου.

Αυτός ο πόλεμος πυροδότησε την έξαρση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες Πέμπτη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις, αναφέροντας ιδίως πως εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα και οβίδες» προς την κατεύθυνση στρατοπέδου στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό βομβαρδισμό που σκότωσε στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονά της στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «εξάλειψε» αξιωματικό του κινήματος και ότι έπληξε «εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος» της Χεζμπολά, παράταξης που εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε «εναέριο στόχο». Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον λιβανικό Νότο.

Στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζουν εκ νέου εντάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ταυτόχρονα «τη σημασία που έχει να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στον Λίβανο» και να υπάρξει «διπλωματική λύση» που «θα επιτρέψει στις ισραηλινές και λιβανικές οικογένειες», τους χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών, «να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε εμπρηστική ομιλία του προχθές Τετάρτη, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε πως «καμιά τοποθεσία» στο Ισραήλ δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους και τα drones του κινήματός του σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός επιτεθεί στην λιβανική επικράτεια.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «τα επιχειρησιακά σχέδια» για να διεξαχθούν επιχειρήσεις στον Λίβανο «εγκρίθηκαν», ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του εβραϊκού κράτους Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως σε περίπτωση «ολοκληρωτικού πολέμου», η Χεζμπολά «θα καταστραφεί».

«Νέα όπλα»

Ο κ. Νασράλα απείλησε επίσης την Κύπρο, τονίζοντας πως έχει «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες (…) το Ισραήλ λέει πως θα χρησιμοποιήσει αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο, αν η Χεζμπολά επιτεθεί στα αεροδρόμιά του».

Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα. Η Κύπρος, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στα παράλια της Μέσης Ανατολής –απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και 200 χιλιόμετρα από τον Λίβανο– διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο χώρες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι ανυπόστατες, αντέτεινε η κυβέρνηση της Κύπρου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Οι απειλές της Χεζμπολά, κινήματος με τεράστια επιρροή στον Λίβανο, εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

«Δεν ξέρω αν η ιστορία αυτή θα καταλήξει σε πόλεμο ή συμφωνία. Θα προτιμούσα συμφωνία», δηλώνει ο Σιμόν Καμαρί από την Κιριάτ Σιμόνα (βόρειο Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν θέλει πόλεμο, κανένας δεν θέλει πόλεμο. Είμαστε κουρασμένοι, έχουμε την οικονομική κρίση και πλέον πόλεμο (…) Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δηλώνει η Σοφινάρ, κάτοικος Βηρυτού.

Σε περίπτωση πολέμου, το Ισραήλ θα υποστεί πλήγματα «από την ξηρά, από τη θάλασσα κι από τον αέρα», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολά, παράταξης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, συμπληρώνοντας πως το κίνημά του παρέλαβε «νέα όπλα», ενώ διαθέτει πάνω από 100.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

«Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη να παύσουν πυρ», τόνισε από την πλευρά της η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Εντάσεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν-Νετανιάχου

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Ταυτόχρονα απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 37.431 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στη Ράφα (νότια), οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και παλαιστίνιους μαχητές, όπως και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Έγιναν επίσης πλήγματα σε κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους γιατρός, ενώ την ίδια ώρα, τομείς στο βόρειο τμήμα της περιοχής απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Γάζα προτού οι όμηροι να έχουν επιστρέψει και προτού να έχουμε εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», είπε για ακόμη μια φορά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για άλλο ένα βράδυ Ισραηλινοί διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διεξάγει «υπαρξιακό πόλεμο», ο κ. Νετανιάχου πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του χρειάζονται κι άλλα όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, και στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι χαρακτήρισε «απογοητευτικά» και «προσβλητικά» τα σχόλια αυτά του ισραηλινού πρωθυπουργού. «Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της απειλής της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending