Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης

Published

on

Τις βάσεις για ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική χώρα για σκοπούς διαμονής και εργασίας εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας, βάζει η πρόταση νόμου που κατέθεσε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκολας Παπαδόπουλος, και η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παραχώρηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και τη διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αλλά και την μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά στα πρόσωπα που κατέχουν γνώσεις και προσόντα υψηλής ειδίκευσης.

Ταυτοχρόνως, παρέχεται επίσης δικαίωμα πολιτογράφησης σε μέλη της οικογένειας του αιτούντος.

H μεγάλη σημασία της πρότασης νόμου

Έπειτα από συζήτησή της σε έξι συνεδρίες της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η πρόταση νόμου τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, και δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας της σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της Κύπρου να προσελκύσει ταλέντα με γνώσεις και προσόντα υψηλής ειδίκευσης, η υπερψήφισή της σε νόμο θα πρέπει να αποτελέσει για κόμματα και βουλευτές μονόδρομο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εισάγοντας την πρόταση νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) της Κύπρου, του τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας όπου απασχολούνται πρόσωπα με προσόντα υψηλής ειδίκευσης, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Υπέδειξε συναφώς περαιτέρω ότι με την προσέλκυση των εν λόγω προσώπων διά των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων θα επωφεληθεί η οικονομία της Κύπρου εν γένει, καθότι ο εν λόγω τομέας συνεισφέρει στην ανάπτυξη και άλλων τομέων.

Στο ίδιο πλαίσιο, και εξίσου ενδεικτικές της σημασίας της πρότασης νόμου, υπήρξαν οι τοποθετήσεις του προέδρου του TechIsland Βαλεντίνου Πολυκάρπου κατά τη συζήτησή της, στην Επιτροπή Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του TechIsland υπογράμμισε τη συμβολή του τομέα της τεχνολογίας στο ΑΕΠ της Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2022, ανέρχεται στο 13%, καθώς και τη συμβολή του σε άλλους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας ότι το 70% των εταιρειών που ενεγράφησαν στην Κύπρο κατά το ίδιο έτος ήταν ξένων συμφερόντων.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας αποτελεί η προσέλκυση επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης από το εξωτερικό, γεγονός το οποίο συνδράμει στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης γενικότερα σε τοπικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, τόνισε ακριβώς ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική χώρα για σκοπούς διαμονής και εργασίας εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας.

Η διαβούλευση επί της πρότασης νόμου

Όπως έχει προαναφερθεί, η πρόταση νόμου συζητήθηκε σε έξι συνεδρίες της Επιτροπής Εσωτερικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 29 Ιουνίου, στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και στις 2,16 και 23 Νοεμβρίου 2023.

Στον προτεινόμενο νόμο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Ο καθορισμός του εντύπου του πιστοποιητικού πολιτογράφησης που χορηγείται σε αλλοδαπό ο οποίος καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης.
 • Η αναθεώρηση των προσόντων που σωρευτικά πρέπει να συγκεντρώνει αλλοδαπός για σκοπούς πολιτογράφησης, ώστε να εισαχθούν επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να δύναται αλλοδαπός να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης. Αυτά, μεταξύ άλλων αφορούν στην πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην κατοχή επαρκούς γνώσης των βασικών στοιχείων της σύγχρονης και κοινωνικής πραγματικότητας και στην οικονομική κατάσταση του αιτούντος.
 • Η τροποποίηση της προβλεπόμενης χρονικής προϋπόθεσης αναφορικά με τα έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία τα οποία απαιτούνται για τον σκοπό της πολιτογράφησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, σήμερα απαιτείται η συνολική διαμονή στη Δημοκρατία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην περίπτωση μεταξύ άλλων φοιτητών, αυτοεργοδοτουμένων και εργαζομένων σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες, που διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία και τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην περίπτωση αλλοδαπών με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς νόμιμης διαμονής.

Ωστόσο, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προτείνεται να αποτελεί προϋπόθεση για σκοπούς πολιτογράφησης η συνεχής και νόμιμη διαμονή του αιτούντος στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και επιπροσθέτως η διαμονή αυτού στη Δημοκρατία για τουλάχιστον επτά (7) έτη εντός χρονικής περιόδου δέκα (10) ετών από το εν λόγω δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

 • Η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία διατάξεων αναφορικά με την πολιτογράφηση προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία ή παρόμοιας φύσεως πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών ή/και ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την πολιτογράφηση μελών των οικογενειών των εν λόγω προσώπων.
 • Ο καθορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων θα καταδεικνύεται ότι πληρούται από τον αιτούντα το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης.
 • Η διεκπεραίωση της εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου το οποίο θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα από διαδικασία ταχείας εξέτασης, μη υπερβαίνουσας τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε στις συνεδριάσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν επί της αρχής με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εκφράζοντας ωστόσο παράλληλα προβληματισμούς και επιφυλάξεις, αλλά και διατυπώνοντας εισηγήσεις αναφορικά με διάφορα ζητήματα.

Από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας κατατέθηκαν παρατηρήσεις για σκοπούς διασαφήνισης και νομοτεχνικής βελτίωσης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, ενώ από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατατέθηκε εισήγηση όπως στο πλαίσιο του προτεινόμενου νόμου καθοριστούν συγκεκριμένα πιστοποιητικά, τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή του κατάλληλου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Επιπροσθέτως, από το Υπουργείο Παιδείας προτάθηκε όπως τροποποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση της κατοχής από τους αιτούντες πολιτογράφηση επαρκούς γνώσης των βασικών στοιχείων της σύγχρονης και κοινωνικής πραγματικότητας, ώστε η εν λόγω προϋπόθεση να μην περιορίζεται στο επίπεδο της γνώσης βασικών στοιχείων.

Το αναθεωρημένο κείμενο από Νικόλα

Στη βάση των πιο πάνω, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εισηγήθηκε εν συνεχεία επιμέρους τροποποιήσεις και βελτιωτικές αλλαγές, υποβάλλοντας αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα:

 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει για ανθρωπιστικούς λόγους την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας.
 • Αναθεώρηση των προβλεπόμενων κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης, στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της Επιτροπής.
 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1.
 • Καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας, με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Χορήγηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Απάλειψη των προνοιών της πρότασης νόμου αναφορικά με την πολιτογράφηση των ανήλικων τέκνων προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με την υπό αναφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας στις εν λόγω περιπτώσεις να ρυθμιστεί με τη θέσπιση ειδικής ταχείας διαδικασίας, η οποία θα καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Διασαφήνιση στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης αυτών.
 • Διασαφήνιση στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι οι σύζυγοι και οι σύμβιοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.
 • Δημοσίευση της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και εισαγωγή πρόνοιας, ώστε η εν λόγω απόφαση να δύναται να αναθεωρηθεί.
 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου το οποίο θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου να μην υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες, αντί τους τέσσερις (4) μήνες, όπως προτάθηκε.
 • Διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.
 • Παροχή δυνατότητας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από μέλη της οικογένειας προσώπου το οποίο πολιτογραφήθηκε ως πρόσωπο το οποίο διαμένει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και το οποίο ακολούθως αποστερήθηκε την εν λόγω ιδιότητα, δεδομένου ότι αυτά απέκτησαν την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ως συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα.

Βάσει των πιο πάνω, διαμορφώθηκε και τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής η τελική πρόταση νόμου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια ΕΔΩ.

Πηγή: INB

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτώση θερμοκρασίας στην Κύπρο- Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο Κατακλυσμού

Published

on

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος παρόλο που τις πρωινές ώρες τοπικά στα παράλια, ενδέχεται να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και στα νότια παράλια τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια τοπικά αναμένεται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η λεκτική επίθεση της Χεζμπολάχ στην Κύπρο με ξεπερνάει

Published

on

Στις απειλές της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο, αλλά και στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν τη περασμένη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι «η λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει».

Ο κ. Μίλερ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου.

«Το γιατί η Χεζμπολάχ θα επιτεθεί σε μια χώρα στη μέση αυτού του σημαντικού ανθρωπιστικού ρόλου που παίζει, το γιατί εξαπολύουν αυτού του είδους τη λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει», υπογράμμισε.

Ο Μάθιου Μίλερ αναφέρθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου τονίζοντας ότι «ήταν απίστευτα παραγωγική».

«Ήταν μια απίστευτα παραγωγική συνάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Κύπρου για όλο το έργο που έχει κάνει για να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας. Και θέλω απλώς να το επισημάνω ξανά, ότι η Κύπρος έχει πραγματικά διαδραματίσει βασικό ρόλο ως χώρος οργάνωσης για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα, που βοηθά αθώους Παλαιστίνιους, που βοηθάει να έχουν φαγητό αθώοι Παλαιστίνιοι», σημείωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου: Εντείνεται η ανησυχία για ευρύτερο πόλεμο

Published

on

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η λιβανική Χεζμπολά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση των δυο πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος μεγάλης κλίμακας.

Ενώ στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, συνεχιζόταν τις πρώτες πρωινές ώρες με ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορα σημεία του πολιορκημένου κι ερειπωμένου θυλάκου.

Αυτός ο πόλεμος πυροδότησε την έξαρση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες Πέμπτη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις, αναφέροντας ιδίως πως εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα και οβίδες» προς την κατεύθυνση στρατοπέδου στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό βομβαρδισμό που σκότωσε στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονά της στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «εξάλειψε» αξιωματικό του κινήματος και ότι έπληξε «εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος» της Χεζμπολά, παράταξης που εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε «εναέριο στόχο». Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον λιβανικό Νότο.

Στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζουν εκ νέου εντάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ταυτόχρονα «τη σημασία που έχει να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στον Λίβανο» και να υπάρξει «διπλωματική λύση» που «θα επιτρέψει στις ισραηλινές και λιβανικές οικογένειες», τους χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών, «να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε εμπρηστική ομιλία του προχθές Τετάρτη, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε πως «καμιά τοποθεσία» στο Ισραήλ δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους και τα drones του κινήματός του σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός επιτεθεί στην λιβανική επικράτεια.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «τα επιχειρησιακά σχέδια» για να διεξαχθούν επιχειρήσεις στον Λίβανο «εγκρίθηκαν», ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του εβραϊκού κράτους Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως σε περίπτωση «ολοκληρωτικού πολέμου», η Χεζμπολά «θα καταστραφεί».

«Νέα όπλα»

Ο κ. Νασράλα απείλησε επίσης την Κύπρο, τονίζοντας πως έχει «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες (…) το Ισραήλ λέει πως θα χρησιμοποιήσει αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο, αν η Χεζμπολά επιτεθεί στα αεροδρόμιά του».

Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα. Η Κύπρος, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στα παράλια της Μέσης Ανατολής –απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και 200 χιλιόμετρα από τον Λίβανο– διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο χώρες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι ανυπόστατες, αντέτεινε η κυβέρνηση της Κύπρου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Οι απειλές της Χεζμπολά, κινήματος με τεράστια επιρροή στον Λίβανο, εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

«Δεν ξέρω αν η ιστορία αυτή θα καταλήξει σε πόλεμο ή συμφωνία. Θα προτιμούσα συμφωνία», δηλώνει ο Σιμόν Καμαρί από την Κιριάτ Σιμόνα (βόρειο Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν θέλει πόλεμο, κανένας δεν θέλει πόλεμο. Είμαστε κουρασμένοι, έχουμε την οικονομική κρίση και πλέον πόλεμο (…) Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δηλώνει η Σοφινάρ, κάτοικος Βηρυτού.

Σε περίπτωση πολέμου, το Ισραήλ θα υποστεί πλήγματα «από την ξηρά, από τη θάλασσα κι από τον αέρα», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολά, παράταξης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, συμπληρώνοντας πως το κίνημά του παρέλαβε «νέα όπλα», ενώ διαθέτει πάνω από 100.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

«Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη να παύσουν πυρ», τόνισε από την πλευρά της η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Εντάσεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν-Νετανιάχου

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Ταυτόχρονα απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 37.431 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στη Ράφα (νότια), οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και παλαιστίνιους μαχητές, όπως και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Έγιναν επίσης πλήγματα σε κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους γιατρός, ενώ την ίδια ώρα, τομείς στο βόρειο τμήμα της περιοχής απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Γάζα προτού οι όμηροι να έχουν επιστρέψει και προτού να έχουμε εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», είπε για ακόμη μια φορά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για άλλο ένα βράδυ Ισραηλινοί διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διεξάγει «υπαρξιακό πόλεμο», ο κ. Νετανιάχου πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του χρειάζονται κι άλλα όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, και στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι χαρακτήρισε «απογοητευτικά» και «προσβλητικά» τα σχόλια αυτά του ισραηλινού πρωθυπουργού. «Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της απειλής της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending