Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μαντάρα με σύμβαση που αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δημοσίου, βλέπει ο Οδυσσέας

Published

on

Μαντάρα φαίνεται να τα έκανε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με σύμβαση ύψους €33.962.036 η οποία αφορούσε το «σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας» που καλύπτει από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι και τις δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου. 

Παράλληλα, η σύμβαση αφορούσε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την παρακολούθηση δαπανών κοκ. Θεωρητικά επρόκειτο για ένα μοντέρνο σύστημα το οποίο θα βοηθούσε την Κυπριακή Δημοκρατία να παρακολουθεί όλους της τους πόρους και να νοικοκυρέψει την όλη λειτουργία της.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-Enterprise Resource Planning (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου».

Το Γενικό Λογιστήριο φέρεται να μην παρακολουθούσε ικανοποιητικά την υλοποίηση  της σύμβασης, την οποία τερμάτισε το ίδιο.

Μη υγιής ανταγωνισμός

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και σε μη υγιή ανταγωνισμό ενώ υποδεικνύεται, πως ο τερματισμός της σύμβασης οδηγεί ουσιαστικά το δημόσιο αρκετά χρόνια πίσω στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα λειτουργεί από το 1998.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η σύμβαση υπογράφηκε το Νοέμβριο 2018, και τερματίστηκε τον Μάρτιο 2023 από την Αναθέτουσα Αρχή (Γενικό Λογιστήριο). Όπως αναφέρεται, η σύμβαση τερματίστηκε λόγω της αδυναμίας του Αναδόχου (της εταιρείας που ανέλαβε να υλοποιήσει τη σύμβαση) να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, με αποτέλεσμα να μην έχει υλοποιηθεί το σύστημα. Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω

Ο αρχικός διαγωνισμός ακυρώθηκε

Κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία, τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Διαπιστώθηκε ότι με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών εγγράφων διαγωνισμών, δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός σε καμία από τις δύο διαδικασίες διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν για το υπό αναφορά έργο.

>     Ο αρχικός διαγωνισμός με αρ. ΓΛ 5/2016 ακυρώθηκε, αφού οι επτά συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς (ΟΦ), δεν ικανοποιούσαν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

>     Ο επόμενος διαγωνισμός, με αρ. ΓΛ 14/2016, ανατέθηκε στον μοναδικό Οικονομικό Φορέα (ΟΦ) που πληρούσε τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και οδήγησε στην υπογραφή της πιο πάνω τερματισθείσας σύμβασης ΓΛ 14/2016.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι σε κανένα από τους δύο διαγωνισμούς δεν περιλήφθηκαν στην εκτιμώμενη αξία τα ποσά προαίρεσης για παράταση της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτητα συμμετοχής και η νομιμότητα της διαδικασίας.

Μη επαρκής χρόνος για υποβολή προσφορών

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι, σημαντικός λόγος που δεν είχε αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός ήταν το ότι, αν και δόθηκε χρόνος για υποβολή των προσφορών, δεν είχε δοθεί επιπλέον αιτούμενη παράταση για την κατάλληλη ετοιμασία των προσφορών, παρά το σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα (ένεκα και ουσιωδών αλλαγών στα έγγραφα που είχε προβεί το ΓΛ), ώστε οι ΟΦ να ετοιμάσουν την τεχνική προσφορά τους για να περιγράψουν την προτεινόμενη λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Αξιολόγησης επέδειξε υπερβολική αυστηρότητα με την απόρριψη προσφορών που δεν είχαν, κατά την άποψη της, πλήρη επεξήγηση των προτεινόμενων λύσεων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε να δίνεται όσο το δυνατόν περισσότερη ευχέρεια στους ΟΦ να ετοιμάζουν ολοκληρωμένες προσφορές, ώστε μέσα από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής να δημιουργείται υγιής ανταγωνισμός που μπορεί να οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και, κατ’ επέκταση, σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το δημόσιο. 

Έπρεπε να γνωρίζουν τα προβλήματα

-Το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) όφειλε, αφενός από τον ρόλο του ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και, αφετέρου ως  Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) για ένα τόσο σημαντικό έργο που γνώριζε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, να προχωρήσει τουλάχιστον σε επιμερισμό ευθύνης και εφαρμογή ανάλογων ρητρών καθυστέρησης ως οι πρόνοιες της σύμβασης, για τη μέχρι τότε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε όπως εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με αλλαγές και απαιτήσεις, με επιμερισμό ευθύνης και εφαρμογή ανάλογων ρητρών καθυστέρησης, ως οι πρόνοιες της σύμβασης.

Συμπληρωματική συμφωνία

Υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία με τρίτη εταιρεία για την αναγνώριση και υλοποίηση δράσεων αναφορικά με τη διαχείριση της μετάβασης του δημοσίου από το υφιστάμενο σύστημα FIMAS, στο υπό αναφορά σύστημα ERP. Η εν λόγω συμφωνία δεν έγινε με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, με αφαίρεση του ανάλογου ποσού που περιλαμβανόταν στη Σύμβαση και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποκοπή πληρωμών προς τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο των αποζημιώσεων προς το Δημόσιο από τον τερματισμό της σύμβασης ΓΛ 14/2016 (για τυχόν εκκρεμείς πληρωμές προς τον Ανάδοχο).

Τα έβλεπαν όλα ρόδινα

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατήρησε ότι, παρά την ύπαρξη καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συστήματος, το  ΓΛ, απαντώντας στον Γενικό Ελεγκτή (τον Φεβρουάριο 2020) σε σχετικές καταγγελίες τις οποίες του διαβίβασε, δεν είχε εκφράσει οποιαδήποτε ανησυχία για την υλοποίηση του έργου και δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι το έργο θα υλοποιείτο έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το Σύστημα, παρά την παράταση ενός έτους που δόθηκε (από την 1.1.2022 στην 1.1.2023) δεν είχε περάσει τις δοκιμές αποδοχής ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα

Ο Ανάδοχος έχει αποδεδειγμένα αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα, ενώ το ΓΛ απέτυχε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση και να εκτιμήσει ορθά τις υποσχέσεις του Αναδόχου αναφορικά με την ολοκλήρωση του έργου. Ο τερματισμός της σύμβασης οδηγεί ουσιαστικά το δημόσιο αρκετά χρόνια πίσω στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Στην έκθεση αναφέρεται, πως η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε στο Γενικό Λογιστήριο να προχωρήσει αμέσως στη λήψη των απαραίτητων μέτρων/ενεργειών καθώς και στην ετοιμασία σχετικής ενδιάμεσης ή τελικής έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του Αναδόχου, ανάλογα με τον χειρισμό στον οποίο θα επιλέξει να προβεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 30 και 31 της ΚΔΠ 138/2016, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Γενικά συμπεράσματα

Με βάση τα ευρήματά της, η Ελεγκτική Υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Γενικό Λογιστήριο δεν εφάρμοσε πλήρως το νομικό πλαίσιο/τις ορθές πρακτικές που διέπουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και της επακόλουθης διαχείρισης της υλοποίησης της σύμβασης για το σύστημα ERP.

Και ή έκθεση καταλήγει:

Έχουμε την άποψη ότι το ΓΛ παρουσίασε:

  • Υπέρμετρη αυστηρότητα στην προθεσμία υποβολής προσφορών, παρά το αίτημα ενός από τους πέντε προεπιλεγμένους Οικονομικούς Φορείς (ΟΦ).
  • Υπέρμετρη αυστηρότητα στην αξιολόγηση των ΟΦ με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ορισμένοι ΟΦ παρά το ότι είχαν προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις (δεν έγιναν αποδεκτές οι επεξηγήσεις που είχαν δοθεί από τους ΟΦ, ενώ κάλυπταν ουσιαστικά τα απαιτούμενα UC).
  • Υπέρ το δέον ανοχή στις καθυστερήσεις και τα προβλήματα της λύσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Πηγή: Philenews

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτώση θερμοκρασίας στην Κύπρο- Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο Κατακλυσμού

Published

on

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος παρόλο που τις πρωινές ώρες τοπικά στα παράλια, ενδέχεται να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και στα νότια παράλια τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια τοπικά αναμένεται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η λεκτική επίθεση της Χεζμπολάχ στην Κύπρο με ξεπερνάει

Published

on

Στις απειλές της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο, αλλά και στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν τη περασμένη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι «η λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει».

Ο κ. Μίλερ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου.

«Το γιατί η Χεζμπολάχ θα επιτεθεί σε μια χώρα στη μέση αυτού του σημαντικού ανθρωπιστικού ρόλου που παίζει, το γιατί εξαπολύουν αυτού του είδους τη λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει», υπογράμμισε.

Ο Μάθιου Μίλερ αναφέρθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου τονίζοντας ότι «ήταν απίστευτα παραγωγική».

«Ήταν μια απίστευτα παραγωγική συνάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Κύπρου για όλο το έργο που έχει κάνει για να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας. Και θέλω απλώς να το επισημάνω ξανά, ότι η Κύπρος έχει πραγματικά διαδραματίσει βασικό ρόλο ως χώρος οργάνωσης για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα, που βοηθά αθώους Παλαιστίνιους, που βοηθάει να έχουν φαγητό αθώοι Παλαιστίνιοι», σημείωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου: Εντείνεται η ανησυχία για ευρύτερο πόλεμο

Published

on

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η λιβανική Χεζμπολά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση των δυο πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος μεγάλης κλίμακας.

Ενώ στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, συνεχιζόταν τις πρώτες πρωινές ώρες με ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορα σημεία του πολιορκημένου κι ερειπωμένου θυλάκου.

Αυτός ο πόλεμος πυροδότησε την έξαρση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες Πέμπτη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις, αναφέροντας ιδίως πως εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα και οβίδες» προς την κατεύθυνση στρατοπέδου στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό βομβαρδισμό που σκότωσε στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονά της στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «εξάλειψε» αξιωματικό του κινήματος και ότι έπληξε «εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος» της Χεζμπολά, παράταξης που εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε «εναέριο στόχο». Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον λιβανικό Νότο.

Στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζουν εκ νέου εντάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ταυτόχρονα «τη σημασία που έχει να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στον Λίβανο» και να υπάρξει «διπλωματική λύση» που «θα επιτρέψει στις ισραηλινές και λιβανικές οικογένειες», τους χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών, «να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε εμπρηστική ομιλία του προχθές Τετάρτη, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε πως «καμιά τοποθεσία» στο Ισραήλ δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους και τα drones του κινήματός του σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός επιτεθεί στην λιβανική επικράτεια.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «τα επιχειρησιακά σχέδια» για να διεξαχθούν επιχειρήσεις στον Λίβανο «εγκρίθηκαν», ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του εβραϊκού κράτους Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως σε περίπτωση «ολοκληρωτικού πολέμου», η Χεζμπολά «θα καταστραφεί».

«Νέα όπλα»

Ο κ. Νασράλα απείλησε επίσης την Κύπρο, τονίζοντας πως έχει «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες (…) το Ισραήλ λέει πως θα χρησιμοποιήσει αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο, αν η Χεζμπολά επιτεθεί στα αεροδρόμιά του».

Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα. Η Κύπρος, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στα παράλια της Μέσης Ανατολής –απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και 200 χιλιόμετρα από τον Λίβανο– διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο χώρες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι ανυπόστατες, αντέτεινε η κυβέρνηση της Κύπρου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Οι απειλές της Χεζμπολά, κινήματος με τεράστια επιρροή στον Λίβανο, εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

«Δεν ξέρω αν η ιστορία αυτή θα καταλήξει σε πόλεμο ή συμφωνία. Θα προτιμούσα συμφωνία», δηλώνει ο Σιμόν Καμαρί από την Κιριάτ Σιμόνα (βόρειο Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν θέλει πόλεμο, κανένας δεν θέλει πόλεμο. Είμαστε κουρασμένοι, έχουμε την οικονομική κρίση και πλέον πόλεμο (…) Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δηλώνει η Σοφινάρ, κάτοικος Βηρυτού.

Σε περίπτωση πολέμου, το Ισραήλ θα υποστεί πλήγματα «από την ξηρά, από τη θάλασσα κι από τον αέρα», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολά, παράταξης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, συμπληρώνοντας πως το κίνημά του παρέλαβε «νέα όπλα», ενώ διαθέτει πάνω από 100.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

«Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη να παύσουν πυρ», τόνισε από την πλευρά της η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Εντάσεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν-Νετανιάχου

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Ταυτόχρονα απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 37.431 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στη Ράφα (νότια), οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και παλαιστίνιους μαχητές, όπως και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Έγιναν επίσης πλήγματα σε κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους γιατρός, ενώ την ίδια ώρα, τομείς στο βόρειο τμήμα της περιοχής απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Γάζα προτού οι όμηροι να έχουν επιστρέψει και προτού να έχουμε εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», είπε για ακόμη μια φορά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για άλλο ένα βράδυ Ισραηλινοί διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διεξάγει «υπαρξιακό πόλεμο», ο κ. Νετανιάχου πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του χρειάζονται κι άλλα όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, και στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι χαρακτήρισε «απογοητευτικά» και «προσβλητικά» τα σχόλια αυτά του ισραηλινού πρωθυπουργού. «Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της απειλής της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending